Ðventiðkai papuoðtas Gedimino prospektas Vilniuje.